Erb farnosti

Erb farnosti Trnovec nad Váhom

Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívov, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Cirkvi na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej cirkevnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou života a identity farností týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosti Trnovec nad Váhom o zapísanie erbu tejto farnosti do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register dňa osemnásteho novembra roku dvetisícdvanásť preskúmal predložený návrh erbu a po konzultácii s pánom Jozefom Hanusom, generálnym štátnym radcom, riaditeľom Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zodpovedným za Heraldický register Slovenskej republiky, v jeho prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Zdenka Alexyho, člena Heraldického kolégia a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie.
Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosti Trnovec nad Váhom má túto podobu: v modrom štíte nad striebornými skalami vznášajúci sa strieborný latinský ďatelinkovitý kríž, obkolesený zlatým plamienkovým nimbom, sprevádzaný vpravo dolu striebornými doskami Zákona, vľavo dolu striebornou knihou so zlatou oriezkou. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.
Obsahom erbu je symbolika Premenenia Pána, patrocínia Farnosti Trnovec nad Váhom, čierny kňazský klobúk so šnúrami s jedným uzlom na každej strane predstavuje heraldické odlíšenie erbu farnosti v systéme erbových znamení používaných v Rímskokatolíckej cirkvi. Heraldický register Slovenskej republiky posúdil žiadosť o vystavenie erbovej listiny a nezistil žiadne prekážky, ktoré by vydaniu listiny bránili. Erb Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosti Trnovec nad Váhom opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-261/2012.
Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe Farnosť Premenia Pána v Trnovci nad Váhom môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä osobných listoch, pečiatkach, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a herolda Slovensko a spečatené pečaťami Heraldického registra Slovenskej republiky a Heraldického kolégia dňa osemnásteho novembra roku dvetisícdvanásť.

Comments are closed.